معماري ساختار سازماني مرکز مهندسي مالي و سرمايه‏گذاري بازارساز (ايفک)

داراي مجوز شماره 19714 از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مصوب مورخ 7/2/1402

توضيحات ساختار سازماني:

  1. هر يک از گروه‏هاي پژوهشي 5 الي 7 نفر پژوهشگر متخصص و حرفه‏اي تمام وقت و نيمه وقت خواهد داشت و طبق مقررات جذب و همکاري مي‏نمايند.
  2. واحدهاي راهبري ستادي و صف (گروه‏هاي پژوهشي) ، ارتباطات پويا خواهند داشت.
  3. هر يک از واحدهاي سازماني شرح وظايف خواهند داشت، هر يک از مشاغل و همکاران داراي شناسنامه شغلي و تخصصي و حرفه اي خواهند بود.