تفاهم نامه فی ما بین همکاری بین مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایه گذاری بازارساز و انجمن مدیریت کسب و کار

این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاریهای علمی آموزشی تحقیقاتی و حرفه ای و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات استعداد و توانائیها در جهت رفع نیازهای پژوهشی آموزشی و حرفه ای طرفین منعقد و

مبادله می گردد.