انتخاب جناب آقای پروفسور رهنمای رودپشتی به عنوان پژوهشگر اول دانشگاه علوم و تحقیقات و رتبه چهارم کل کشور توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

طبق اين گزارش پروفسور رهنمای رودپشتی رتبه اول دانشگاه علوم تحقيقات و رتبه چهارم كل كشور را با تعداد کل 556 ارجاع كسب نمودند