انجمن مهندسی مالی ایران با همکاری انجمن حسابداری مدیریت ایران، مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایه گذاری بازار ساز و مرکز کارآفرینی اویار برگزار می نماید.