انتخاب جناب آقای پروفسور رهنمای رودپشتی به عنوان پژوهشگر اول دانشگاه علوم و تحقیقات و رتبه چهارم کل کشور توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام

طبق اين گزارش پروفسور رهنمای رودپشتی رتبه اول دانشگاه علوم تحقيقات و رتبه چهارم كل كشور را با تعداد کل 556 ارجاع كسب نمودند

تفاهم نامه فی ما بین همکاری بین مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایه گذاری بازارساز و انجمن مدیریت کسب و کار

این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاریهای علمی آموزشی تحقیقاتی و حرفه ای و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات استعداد و توانائیها در جهت رفع نیازهای پژوهشی آموزشی و حرفه ای طرفین منعقد و مبادله می گردد.